De Stichting Schols-Helsperfonds

De stichting heeft tot doel het ondersteunen van activiteiten die bijdragen tot revalidatie en stabilisatie van gehandicapte kinderen. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door

 • geldelijke bijdragen aan onder andere de School for the Deaf in Mua Malawi;
 • het verlenen van geldelijke ondersteuning aan instellingen die revalidatie van geestelijke of lichamelijk gehandicapten in Nederland of daarbuiten bevorderen ;
 • alle wettig geoorloofde middelen die tot verwezenlijking van de doelstelling kunnen bijdragen.

Het Beleidsplan

De stichting Schols Helsperfonds ondersteunt de exploitatie van het internaat van de School for Deaf Children in Malawi. De stichting ondersteunt ook lokale studenten bij het vervolgonderwijs. Naast de inzet van vrijwilligers zorgt de stichting ook voor les- en leermateriaal voor de plaatselijke organisatie. In Malawi is een eigen organisatie opgezet waarbij een lokale Malawiaanse projectleider is aangewezen voor coördinatie en communicatie.

 • De stichting Schols Helsperfonds verwerft gelden door donaties.
 • De donaties worden alleen besteed aan de projecten en de daarvoor gemaakte kosten.
 • Het beheer van het vermogen geschiedt door de penningmeester in opdracht van het bestuur.

voorzitter:            Karel Schols te Duiven
secretaris:           John Venema te Aalsmeer
penningmeester: Frans Maas te Gemert
bestuurslid:         Anke Schols te Delft

De bestuurders krijgen geen vacatiegelden noch salaris.

RSIN: 805021619

De Stichting Willy Schols

De stichting heeft tot doel:

 • in het algemeen hulpverlening in wat voor opzicht dan ook aan kinderen respectievelijk jongeren,
 • in het bijzonder hulpverlening aan kinderen respectievelijk jongeren met gehoor-, gezichts-, ademhalings- en taalproblemen in de ruimste zin des woords,
 • waar ook ter wereld, en ongeacht geloof, ras, huidskleur en nationaliteit een mogelijkheid te bieden een leefbare en betere toekomst op te bouwen en zelfstandig in het bestaan te voorzien,
 • al hetgeen te doen wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken

 • door het verlenen van individuele financiële steun en financiële steun aan personen en organisaties waar ook ter wereld voor de realisering en instandhouding van activiteiten en projecten overeenkomstig de doelstellingen
 • door het bieden, bevorderen en uitbreiden van scholings- en opleidingsmogelijkheden van deskundigen
 • door het beschikbaar stellen/ verwerven van schoolgebouwen, schoollokalen, les- en onderwijsmateriaal en het verzorgen van huisvesting
 • door het ontwikkelen van eigen activiteiten en projecten overeenkomstig de doelstelling van de stichting.

Het Beleidsplan

De Stichting Willy Schols ondersteunt projecten in Mua (Malawi), in Butuan (Filippijnen) en Samu ( Indonesië). De projecten zijn gericht op kansarmen in de samenleving. De hulp bestaat uit het faciliteren en ondersteunen van studenten, die normaliter niet aan het onderwijs zouden kunnen deelnemen. De stichting ondersteunt ook jonge studenten t.b.v. het vervolg- en beroepsonderwijs om daarmee hun zelfredzaamheid op langere termijn te vergroten.

De stichting werkt samen met het Schols Helsperfonds om daarmee in Malawi dove kinderen van onderwijsfaciliteiten te voorzien.

In de afgelopen jaren is een samenwerkingsverband opgebouwd met de Hoge School Fontys en de Hogeschool Arnhem Nijmegen ( Han-pabo). Deze samenwerking bevordert het uitzenden van leerlingen en vrijwilligers naar de genoemde projecten. Ook andere vrijwilligers kunnen worden uitgezonden.

Voor het jaar 2014 zullen vrijwilligers worden uitgezonden naar Indonesië om gestalte te geven aan beroepsgericht opleiden, huiswerkbegeleiding en het ondersteunen van educatief-culturele activiteiten. Voor meer historische informatie verwijzen wij u naar de website.

De stichting Willy Schols werft niet actief gelden of goederen, maar besteedt de opbrengst van het vermogen aan projecten. Zij kwalificeert zich daarmee tot vermogensfonds.

De besteding van de gelden vindt alleen plaats t.b.v. de projecten en de daarvoor gemaakte kosten.

Het beheer van het vermogen geschiedt door de penningmeester in opdracht van het bestuur.

voorzitter:            Karel Schols te Duiven
secretaris:           John Venema te Aalsmeer
penningmeester: Frans Maas te Gemert
bestuurslid:         Anke Schols te Delft

De bestuurders krijgen geen vacatiegelden noch salaris.

RSIN: 814844005